Posts in the Uncategorized category

Press info

Pressemeddelelse – Into Dimension
Press release – Into Dimension

Posted on September 17th, 2019 in Uncategorized

Press release – Into Dimension

                          Press release

Trine Boesen – Into dimension 

Trine Boesen is especially concerned with exploring the possibilities and limits of painting as well as what it does to our perception of time and space. In the exhibition Boesen presents her hybrid, non-hierarchical and free-flowing picture universe on paper, paintings, installation and animation in a staged universe. The boundaries are fluid and we are absorbed into her all-encompassing pictorial universe. 

Into Dimension is a site-specific exhibition in Rønnebæksholm’s exhibition space. With a gateway at the beginning of the exhibition, Boesen grasps the concept of ‘Threshold Situation’, which describes the transition from a stage or dimension into something new. The symbolic transition and entrance to the exhibition unfolds how Boesens works with a narrative and changes in the exhibition. Every threshold opens something new. ‘Threshold Situation’ is described in many religions through ritual acts or physical gates. Boesen has created a gateway to step through and dive into her hybrid and free-flowing pictorial universe. 

Trine Boesen takes inspiration from the sci-fi genre, which has always focused on the unknown and deals with both outer space, mankind and our relationship to unknown and advanced technologies. The installation Urværket is based on these perspectives. This audio-visual installation creates a cacophonic resonance space for both the alienating and recognizable. Rotating columns with unknown ornaments and symbols are spreading quotes from well-known pop songs that through times have related to the universe and mankind. Music is one of the creators of big communities in our time and associating to both the everyday and the galactic universe, Trine Boesen tries to create a community.  

“It has been very exciting to adapt the exhibition to Rønnebæksholm’s beautiful exhibition space. The symbolism in the gateway is reinforced by the fact that the rooms are in extension and Urværket’s central location brings together the entire exhibition”, says Trine Boesen.  

Trine Boesen has always been interested in exploring the possibilities of painting. In her early work, she focused predominantly on drawing. In the painting Boesen transfers some of the formal techniques from drawing and collage as a deliberate attempt to mix the media and point in a new direction. Boesen’s interest in space, perspective and infinity has led her to work with painting in the expanded field, and now also with animation. With the animation The Beautiful Dark, the viewer is taken on a journey into the infinite universe, where elements from Trine Boesen’s pictorial universe are slowly floating by. The work is scenographic so that the viewer may experience being surrounded by the universe.  

The exhibition has been developed in collaboration with Viborg Kunsthal, where it has been shown 7.12.2018-24.02.2019.  

Together with Viborg Kunsthal a catalog has been published with an article by writer and art critic Trine Ross.  

The exhibition at Rønnebæksholm is founded by: 
Statens Kunstfond, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond og Rønnebæksholm Venneforening  

The artist thanks for support for work production: 
Statens Kunstfond, Oticon Fonden, 15. Juni fonden, Beckett-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Toyota Fonden, Knud Højgaard fond, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond

The animation The Beautiful Dark is made in collaboration with The Animation Workshop, Viborg.

Posted on September 17th, 2019 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Into Dimension

Soloshow at Rønnebæksholm.

Opening – Saturday 5 October 1 – 5 pm
Exhibition – 6 October – 26 January 2020

More info:
Press Info
Installation views

Posted on September 15th, 2019 in Exhibition, News, Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pressemeddelelse – Into Dimension

             Pressemeddelelse

Trine Boesen – Into dimension

Trine Boesen er særligt optaget af at undersøge maleriets muligheder og grænser samt hvad det gør for vores opfattelse af tid og rum. På udstillingen præsenterer Boesen sit hybride, ikke hierarkiske og frit flyende billedunivers på papirværker, malerier, installation og animation i et iscenesat univers. Grænserne bliver flydende og vi føres ind i hendes altomsluttende billedunivers. 

Trine Boesen viser en udstilling, som er stedspecifikt til Rønnebæksholms udstillingsrum. Med en portal i udstillingens begyndelse griber Boesen fat i begrebet ‘Tærskelsituation’, som beskriver overgang fra et stadie eller dimension til noget nyt. Den symbolske overgang og indgang til udstillingen udfolder, hvordan Boesens arbejder med en narrativitet og ændringer i udstillingen. Hver tærskel åbner op for noget nyt. ‘Tærskelsituationen’ beskrives i mange religioner gennem rituelle handlinger eller fysiske porte. På udstillingen har Boesen skabt en portal hvorpå man kan træde igennem og lade sig dykke ind i hendes hybride og fritflydende billedunivers. 

Trine Boesen er optaget af sci-fi genren, som altid har fokuseret på det fremmede og beskæftiget sig med både det ydre rum, mennesket selv og vores forhold til ukendte og avancerede teknologier. Installationen Urværket tager udgangspunkt i disse perspektiver. Denne audiovisuelle installation skaber et kakofonisk resonansrum for både det fremmedgørende og genkendelige. Fra Urværkets roterende søjler med ukendte ornamenteringer og symboler, strømmer citater fra kendte popsange, der gennem tiderne har forholdt sig til universet og mennesket. Musikken er en af vores tids store identitetsskabende fællesskaber og gennem associationerne til både hverdagslivet og det galaktiske univers forsøger Trine Boesen at skabe et fællesskab på trods.  

“Det har været meget spændende at tilpasse udstillingen til Rønnebæksholms smukke udstillingsrum. Symbolikken i Portalen forstærkes af, at rummene ligger i forlængelse og Urværkets centrale placering samler hele udstillingen”, fortæller Trine Boesen.

Trine Boesen har altid været interesseret i at undersøge maleriets muligheder. I hendes helt tidlige arbejde havde hun overvejende fokus på tegning. I maleriet overfører Boesen nogle af tegningens og collagens formelle greb og teknikker, som et bevidst forsøg på at blande medierne og pege i en ny retning. Boesens interesse for rum, perspektiv og uendelighed har ledt hende til at arbejde med maleriet i det udvidede felt, og nu også med animation. Med værket The Beautiful Dark, tages beskueren ud i en rejse i det uendelige univers, hvor elementer fra Trine Boesens billedunivers langsomt svæver forbi. Værket er scenografisk præsenteret således, at beskueren kan opleve at blive omsluttet af universet og derved blive en del af værket.  

Udstilling er sket i samarbejder med Viborg Kunsthal, hvor den har været vist 7.12.2018-24.02.2019.

Sammen med Viborg Kunsthal er der udgivet et katalog, som vil fungere som et lille opslagsværk til udstillingen. Til indførelse i Trine Boesens univers har Trine Ross forfattet en artikel.  

Udstillingen på Rønnebæksholm er støttet af: 
Statens Kunstfond, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond og Rønnebæksholm Venneforening 

Kunstneren takker for støtte til værkproduktion:
Statens Kunstfond, Oticon Fonden, 15. Juni fonden, Beckett-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Grosserer L. F. Foghts Fond, Toyota Fonden, Knud Højgaard fond, Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond.

Posted on September 15th, 2019 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Book Release – Into Dimension

Catalog from the exhibition Into Dimension at Viborg Kunsthal are released today.
Click on the front page of the catalog below to see the catalog online.


Posted on February 21st, 2019 in News, Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , ,

The Passion

Posted on December 11th, 2018 in Selected works, Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Foromtale – Into Dimension


Into Dimension
Af Trine Boesen

Trine Boesen omdanner Viborg Kunsthal til et iscenesat univers, hvor hun viderefører hendes arbejde med at undersøge maleriets muligheder. På udstillingen præsenterer hun sit hybride, ahierarkisk og frit flyende billedunivers på papirværker, malerier, installation og animation. Trine Boesen skaber en udstilling, hvor man som gæst kan opleve, hvad mørket gør ved forståelsen af tid og rum, og hvordan man påvirkes, når man bliver en del af en installation. På udstillingen vil Trine Boesen skabe et forløb, som forstærker den visuelle og sanselige oplevelse, og lukker gæsten helt ind ved at forstørrer hendes billedunivers og derved gøre det mere påtrængende og uafvigeligt.

Centralt for udstillingen er et sort/gult univers, som optræder i flere af udstillingens rum både i form af malerier, tapet og animation. I disse klare og dragende værker kan Trine Boesens greb og teknikker tydeligt genkendes og som beskuer bliver man nærmest hensat til at være et af de svævende elementer, som er suget ind og omgivet af det uendelige univers. Gentagelsen af det sort/gule universet er med til at forstærke den utopi, der er i værkerne og det udstillingsflow, som Trine Boesens ønsker at vise.

Værket The Beautiful Dark består også af et sort/gult univers og er titlen på en animation, som har premiere på udstillingen. Animationen i dette format er en hel ny disciplin for Trine Boesen og er skabt i samarbejde med Animator Mads Vadsholdt fra The Animation Workshop i Viborg og lydkunstner Bjørn Svin.

”Jeg har altid drømt om at lave en animation, hvor elementer fra mit billedunivers og abstrakte objekt bliver levendegjort og svæver rundt i et vægtløst og uendeligt univers. Og det er endeligt realiseret i The Beautiful Dark”, udtaler Trine Boesen.

Trine Boesen har altid været interesseret i at undersøge maleriets muligheder. I hendes helt tidlige arbejde havde hun overvejende fokus på tegning. Da Trine Boesen begyndte at arbejde med maleriet overført hun nogle af tegningens og collagens formelle greb og teknikker, som et bevidst forsøg på at blande medierne og pege i en ny retning. Derved kan hendes malerier ses, som en hybrid mellem maleriet, collagen og tegningen. Trine Boesens interesse for rum, perspektiv og uendelighed har ledt hende til at arbejde med maleriet i det udvidede felt, hvor hun fører maleriet videre ud på væggen og derved inddrager rummet for at danne dialog mellem værk, rum og beskuer. Trine Boesens arbejde med at nedbryde maleriets grænser og inviterer gæsten ind i værket har motiveret hende til at eksperimenterer med rummelige iscenesættelser i form af maleriinsatallaioner og totalinstallationer.

Trine Boesens mest omfattende maleriinstallation, The Grand Cabinet kunne ses første gang på Trapholt i 2014. Det var et 146 kvm tredimensionelt maleri med en asymmetrisk stjerneformet konstruktion og 4,10 meter høje vægge. I efteråret 2015 lavede Trine Boesen sanseudstillingen på Brandts, hvor hun brugte elementer fra hendes malerier og gjorde dem til fysiske objekter, som børn og voksne kunne indtage og som talte til deres sanser. Denne meget store totalinstallation blev også vist Nikolaj Kunsthal i 2016.

På udstillingen Into Dimension på Viborg Kunsthal viser Trine Boesen også en totalinstallation. Urværket, som består af fem roterende søjler, som er placeret i et helt hvidt og lyddæmpet univers. En inspiration til Urværket er hentet fra de buddhistiske bedemøller, som spreder mantraer ud i universet, når de drejes rundt. Urværket drejer af sig selv og spreder ikke religiøse mantraer, men en kakofoni af citater fra kendte sange, fordi musikken er en af den vestlige verdens store fællesskaber. Søjlernes ydre er beklædt med collage med referencer til det uendelige univers. Samtidigt kræver Urværket, at man er tilstede i nuet for at opleve totalinstallationen, da søjlerne drejer langsomt rundt.

Udstillingen har fernisering den 6. december kl. 19.00 – 21.00 på Viborg Kunsthal, Riddergade 8, 8800 Viborg. Udstillingen kan opleves frem til den 24. februar 2019.

Udstillingen er støttet af:

  • Statens Kunstfond
  • Oticon Fonden
  • Juni fonden
  • Beckett-fonden
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • Grosserer L. F. Foghts Fond
  • Toyota Fonden
  • Knud Højgaard fond
  • Billedhuggeren, Professor Gottfred Eickhoff og hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond

Værket ”The Beautiful Dark” er udviklet i samarbejde med The Animation Network.

Udstillingen vises også på Rønnebæksholm fra september 2019.

Posted on November 18th, 2018 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Press info

Press Release – Memory Foam
Pressemeddelelse – Memory Foam

 

Posted on March 29th, 2017 in Uncategorized

Press Release – Memory Foam

TRINE BOESEN  –  MEMORY FOAM

OPENING – THURSDAY 6. APRIL.  /  5 – 8 PM
EXHIBITION PERIODE –  7. APRIL  –  13.MAY 2017

TUES. – FRI. 12 – 6 PM  /  SAT. 11 – 4 PM

Gallery KANT, Store Kongensgade 3, baghuset, 1264 Copenhagen are pleased to invite you to a new solo exhibition by Trine Boesen.

The exhibition title “Memory Foam” refers to Trine Boesen’s characteristic hybrid universe of recognisable objects and abstract fragments marked on paper or canvas. Throughout her career Boesen has been interested in time and the way in which experiences and reminiscences, everyday images and information affect us. Arrows and signs in different languages ​​with words and concepts refer to existential reflections thematically stretched between infinite emptiness and hope.

Memory Foam is also the name of the synthetic foam material, developed by NASA in 1966, meant to improve the safety of the astronauts on the journey into space. Trine Boesen´s preoccupation with time, space and the phenomenon of gravity is reflected in her compositions with clear references to the universe and to boundless space. Thus a frequently used image element in her visually complex works are universal “black holes”. Near and far, infinite and finite, abstract dimensions in a world of tangible items are put together in a utopian vision of the present, the future and the universe. Somewhat distant, but at the same time seemingly closer and closer.

Trine Boesen has worked extensively with installations, public commissions and painting in the expanded field. Over the past years she has created large site-specific installations and painting installations on the Danish museums Trapholt, Brandts and Nikolaj Kunsthal.

For her second solo exhibition in the gallery, she has concentrated on creating a new body of work on paper and canvas. Drawing has historically often been looked at as an outline/sketch for the final work. Yet in Trine Boesen´s early work she predominantly focused on drawing. When she moved from drawing to painting she transferred many of the formal features of drawing into her paintings as a deliberate attempt to challenge the medium and point in a new direction. This mutual exchange of methods can still be seen in her works, and in this exhibition the drawings may be experienced more painted than the paintings and the paintings more drawn.

About Trine Boesen
Trine Boesen was born in 1972 and lives and works in Copenhagen. She graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen in 2002 and attended the Royal Academy of Arts in Aarhus from 1995 – 1997. Trine Boesen, has exhibited extensively including shows in New York, Basel, Napoli, Beijing, Shanghai, Berlin, Cologne, Newcastle, Stavanger. In Denmark Boesen has shown in ARKEN, Trapholt, KUNSTEN, AROS, Brandts and Nikolaj Kunsthal. She is represented in numerous foreign and Danish collections, including AROS, KUNSTEN, Trapholt, The Lundbeck Foundation, New Carlsberg Foundation, The Novo Nordic Collection, and Raymond Learsey & Melva Bucksbaum Collection (USA).

Posted on March 29th, 2017 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pressemeddelelse – Memory Foam

TRINE BOESEN  –  MEMORY FOAM

FERNISERING – TORSDAG 6. APRIL.  /  17.00 – 19.00
UDSTILLINGSPERIODE –  6. april  –  13. maj 2017

TIRS. – FRE. 12.00 – 18.00  /  LØR. 11.00 – 16.00

Det glæder Galleri KANT, Store Kongensgade 3, baghuset, 1264 København K at kunne invitere til en ny soloudstilling med Trine Boesen.

Udstillingstitlen Memory Foam refererer bl.a. til Trine Boesens karakteristiske hybride billedunivers, hvor hun lader mere eller mindre genkendelige objekter, dagsrester og fragmenter fra menneskers liv “sætte deres aftryk” på papiret eller lærredet. En rød tråd i Boesens arbejde er hendes interesse for tid og for den måde, hvorpå oplevelser og reminiscenser samt hverdagens billeder og informationer påvirker os. Pile og skilte i forskellige sprog med ord og begreber henviser til eksistentielle overvejelser, der tematisk er spændt ud mellem uendelig tomhed og håb.

Memory Foam er også navnet på det syntetiske skummateriale NASA udviklede i 1966, som skulle forbedre astronauternes sikkerhed på rejsen i rummet. Trine Boesens optagethed af tid, rum og tyngdekraftens rolle kommer til udtryk i hendes kompositioner, der har tydelige referencer til universet og det grænseløse. For eksempel er et ofte benyttet billedelement i hendes kaotiske og visuelt komplekse værker såkaldte univershuller. Nært og fjernt, uendeligt og endeligt; abstrakte dimensioner i en tingslig verden sammensættes i en utopisk forestilling om nuet, fremtiden og om universet, som er noget fjernt, der synes at komme tættere og tættere på.

Trine Boesen har stor erfaring i arbejdet med det installatoriske, med udsmykninger og med maleriet i det udvidede felt. Over de seneste år har man kunnet opleve hendes store stedsspecifikke totaliscenesættelser og maleriinstallationer på danske museer som Trapholt, Brandts og Nikolaj Kunsthal. Til udstillingen her har hun valgt at koncentrere sig om vægværker. Hun viser således en serie nye papirværker samt maleri.

Tegning er historisk set ofte blevet opfattet som en skitse til det endelige værk. I Trine Boesens helt tidlige arbejde havde hun overvejende fokus på tegning. Da Boesen gik fra tegning til maleri overførte hun nogle af tegningens formelle karaktertræk og muligheder til sine malerier som et bevidst forsøg på at blande medierne og pege i en ny retning. Denne gensidige veksling i metoder kan stadig ses i hendes værker, og på udstillingen her kan tegningerne måske opleves mere malede end malerierne og malerierne mere tegnede.

Om Trine Boesen
Trine Boesen er født i 1972 og bor og arbejder i København. Hun dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 2002 og gik på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus fra 1995 – 1997. Trine Boesen har bl.a. udstillet i New York, Basel, Napoli, Beijing, Shanghai, Berlin, Køln, Newcastle, Stavanger og på museer i Danmark, som Arken, Trapholt, KUNSTEN, AROS, Brandts og Nikolaj Kunsthal. Trine Boesen er repræsenteret i både udenlandske og danske samlinger, heriblandt AROS, KUNSTEN, Trapholt, Lundbeckfonden, Novo Nordisk, Ny Carlsbergfondet og Raymond Learsey & Melva Bucksbaum Collection (USA).

Posted on March 28th, 2017 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About – Hullet i rummet

Press release from Nikolaj Kunsthal
The movie – Hole in Space
Pressemeddelelse fra Nikolaj Kunsthal

Posted on September 11th, 2016 in Uncategorized

Anmeldelse – Jyllandsposten

jyllandsposten1
Link til artikel
jyllandsposten2

 

Posted on September 11th, 2016 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , ,

Reviews – Hullet i rummet

Anmeldelse – Jyllandsposten
Anmeldelse – Kunsten.nu
Anmeldelse – Magasinet Kunst
Anmeldelse – Børn i Byen
Omtale – TV2 – Lorry
Omtale – Berlingske
Omtale – CPH artweek
Omtale – Kunsten.nu

Posted on September 11th, 2016 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

Pressemeddelelse – Spiralen

Musikfestival i kosmisk kredsløb

Gæsterne på Smukfest i Skanderborg kan komme i et kosmisk kredsløb under årets festival. Det sker, når de går ind i en ny installation af kunstneren Trine Boesen, der er lavet specielt til musikfestivalen. Installationen er blevet til i et samarbejde mellem SmukFest og Aalborgs kunstmuseum, Kunsten.

Spiralen er seks meter høj og fire meter i diameter. Publikum har mulighed for at træde ind i spiralen – og efter et par rundture i Spiralens gang ender man ved et kæmpemæssigt kosmisk maleri, der er lyst op med UV-lys. Det giver en fornemmelse af at være i et fantasifuldt, svævende univers. Inde i Spiralens centrum bliver dagslyset af og til lukket ind, så illusionen om et univers forsvinder.

Man kan også gå op ad den udvendige trappe til Spiralens udkigspost og nyde udsigten hele vejen rundt. På toppen kan du se ned gennem en glasrude i gulvet, som af og til åbner op til Spiralens indre.

Hos Smukfest er man begejstrede for kunstinstallationen.
“Det interessante ved værket er, at festivalgæsterne skal vende festivalen ryggen. Festival er lig med øl, fest og farver. Og så kommer de ind i et kosmisk univers, hvor der er helt stille. Denne modsætning betyder, at oplevelsen af festivalen bliver forstærket, når man kommer ud. Det hylder vi. Vi kan godt lide at sprænge rammerne.”

Det er tredje år i træk, at Kunsten i Aalborg og SmukFest samarbejdeder.
“Kunsten havde lukket i halvandet år på grund af restaurering og i den periode havde vi events på skoler, byens rum, private hjem, Aalborg Banegård og meget mere. Publikum tog godt i mod Kunsten to go, så det fortsætter vi med. Det er en god metode til at møde publikum på ny en ny måde – og billedkunsten tilføjer en ekstra dimension til festivaloplevelsen”, siger museumsdirektør Gitte Ørskou

Når festivalen i Skanderborg er overstået transporteres installationen videre til Kulturmødet på Mors, hvor den vises fra den 25. – 27. august.

Trine Boesen bor og arbejder i København. Trine Boesen er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Projektet er støttet af Velux, Svaneglas, Nem-Fundament. Den praktiske udførsel og statik er foretaget af TreeBo.

For yderligere informationer kontakt venligst:
Kommunikationschef, Kunsten, Lars Ulrich Hansen tlf. 31994105 / LUH@kunsten.dk  Finurlighedskonsulent, Smukfest, Jonas P. Hallberg tlf. 2171 9331 Mail: pindhund@smukfest.dk
Kunstner Trine Boesen tlf. 25488902 / t_boesen@hotmail.com

Posted on August 9th, 2016 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Spiralen – about

Pressemeddelelse
Film om Spiralen

Posted on August 9th, 2016 in Uncategorized

Pressemeddelelse Silver Moon

PRESSEMEDDELELSE – SILVER MOON

SOLOUDSTILLING | 15. JANUAR – 27. FEBRUAR 2016

Galerie MøllerWitt kan med stor glæde præsentere soloudstillingen Silver Moon med en række nye malerier af en af landets væsentligste yngre kvindelige kunstnere: Trine Boesen.

Trine Boesens maleri er drevet af en tilsyneladende uudtømmelig strøm af energi: Værkerne synes at være i en verden, der er sprængt indefra og nærmest gået amok i løsrevne fragmenter, vragdele og stumper fra civilisationens kerne. Billedelementerne er talrige og perspektiverne ofte svimlende. Om de aktuelle værker på Silver Moon siger Trine Boesen bl.a.:

Silver Moon refererer til månen i den tilstand, hvor den står klar og ren på en mørk nattehimmel. Titlen skal samle udstillingen, som består af værker der alle på hver sin måde kredser om det kendte og det ukendte. Månen er en velkendt størrelse, som vi ofte ser på og kan forbinde med poesi, mystik, melankoli og drømme. Den minder os om, at vi er en del af en galakse og dermed det store vægtløse rum, kaldet universet.

Soloudstillingen Silver Moon er Trine Boesens første galleriudstilling efter de to meget roste institutionelle udstillinger ’New Resort’ på Trapholt i 2014/15, samt den stadig aktuelle sanseudstilling ’Hullet i muren’ på BRANDTS i Odense.

Trine Boesen er født i 1972 og dimitterede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 2002, før da frekventerede Trine Boesen Det Jyske kunstakademi i Aarhus – 1995-97. Trine Boesen er repræsenteret i adskillige udenlandske og danske samlinger, bl.a.: ARoS Aarhus Kunstmuseum | KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg | Trapholt | Ny Carlsbergfondet | Michael Nachman, NYC

Der er fernisering fredag d. 15. januar 2016 kl. 16-18, hvor Trine Boesen er til stede.

Galleriets åbningstider: tirsdag – fredag 11.30-17 og lørdag 11-16, og sidste udstillingsdag er lørdag d. 27. februar 2016.
For yderligere information kontakt galleriet, + www.gmw.dk

Med venlig hilsen Galerie MøllerWitt

Lars Møller Witt

Posted on January 10th, 2016 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Silver Moon paintings

Closer I - 150 x 190 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Closer I – 150 x 190 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.

Closer II - 150 x 75 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Closer II – 150 x 75 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.

Closer III - 150 x 150 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Closer III – 150 x 150 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.

Change - 75 x 75 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Changes – 75 x 75 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.
Grey Scale - In and out of the blue - diameter 90 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Grey Scale – In and out of the blue – Diameter 90 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.
Grey Scale - Tokyo tales - Diameter 80 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Grey Scale – Tokyo tales – Diameter 80 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.
Grey Scale - Hot stuff - diameter 80 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Grey Scale – Hot Stuff – Diameter 80 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016
Grey Scale - Tivoli - diameter 65 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Grey Scale – Tivoli – Diameter 65 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.

Grey scale - Universal trash - diameter 65 cm - Acrylic and pencil on canvas - 2016
Grey scale – Universal trash – Diameter 65 cm – Acrylic and pencil on canvas – 2016.

Posted on January 3rd, 2016 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Omtale – Fyens stiftstidende

Hvad gemmer sig bag hullet i muren?
Af Helle Elgaard Kvist Foto:Yilmaz Polat

Torsdag åbnede den årlige sanseudstilling på Brandts for 27. gang. I år er udstillingen en rejse både ind og ud i rummet.

Mørket oplyses af selvlysende farver fra de ottekantede felter på gulvet. På stanniol beklædte kasser er monteret halvcirkel formede kupler i neonfarver, så det ligner satelitter. Fra loftet hænger stofgynger. Indtil videre hvide, men i fuld gang med at blive overstænket med neonfarver af Trine Boesen, der er kunsteren bag årets sanseudstilling i Brandts.

Udstillingen har titlen ”Hullet i muren”, og den åbnede i torsdags, men da avisen besøger udstillingen onsdag eftermiddag, bliver der arbejdet på højtryk med de sidste forberedelser.

Trine Boesen er iklædt sort hættetrøje og sorte jeans, men begge dele er plettede af farveri geklatter.

– Vi skal nok nå det. Det gør vi altid. Vi er ikke stressede – vi er bare målrettede, siger hun og griner.

Skilteskoven og spiralen
Sanseudstillingen på Brandts er efterhånden en fastforankret tradition – i år er det 27. gang, den afholdes. Udstillingen retter sig mod børn, og hvert år er det en ny kunstner, der får lov at udfolde sig i lokalet på Brandts.

Forberedelserne til dette års udstilling startede allerede i slutningen af oktober, efter at selfie-udstillingen i samme lokale lukkede.

Noget af det første, der blev gjort, var at inddele lokalet i flere mindre rum, så man som besøgende bliver ført gennem hullet i muren og videre på en rejse ind, men også ud i rummet. Undervejs kommer man blandt andet gennem skilteskoven og spiralen, hvor sanserne forvirres og udfordres.

Trine Boesen har haft frie hænder til at arbejde med sanseudstillingen, og den største udfordring har faktisk været de sikkerhedshensyn, hun har skullet tage.

– Der har været nogle ting, jeg har måttet droppe, fordi det eksempelvis krævedes et faldunderlag, der ville tage for meget plads, siger Trine Boesen.

Hun har i et års tid vidst, at hun skulle lave udstillingen, men arbejdet er blevet mere og mere intenst hen over året.

– Jeg har haft et plot og et tema, og så er idéerne ellers opstået undervejs. Udstillingen afspejler det univers, jeg normalt arbejder i, men det er første gang, jeg laver en udstilling henvendt til børn, og jeg vil gerne forsøge at trække børnene ind I et eventyr og ud i universet, siger Trine Boesen.

Appellerer til sanserne
Hvilken kunstner, der bliver valgt til at lave årets sanseudstilling, bliver besluttet af direktør for Brandts, Mads Damsbo, og Marianne Ager, der står for udstillings research og produktion på museet.

At valget i år faldt på Trine Boesen skyldes flere ting.

– Jeg så Trines udstilling ”New Resort” på Trapholt og tænkte, at hende skal vi have, og Mads (Dam sbo, red.) havde tænkt det samme. Trine er en kunstner, der tænker narrativt og I rum og appellerer til sanserne, og så kan hun mere end det felt, hun normalt bevæger sig i, siger Marianne Ager.

Fyns3

Posted on December 2nd, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

About – Hullet i muren

Instagram
Facebook

Brandts

Brandts---Børn

 

Posted on December 2nd, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , ,

Anmeldelse – Fynsstiftstidende

Fyns-6sjerner12

Sublim sanseudstilling er et sandt syretrip
Jeg har aldrig taget stoffer. Jeg mener heller ikke,
at mine døtre på tre og seks år har været i nærheden af hverken LSD eller opium i nogen former. Men sammen tog vi på det, der i 1960’erne blev kaldt for et ”trip”, da vi brugte en hel eftermiddag på Trine Boesens mesterlige sanseudstilling.

Det er farligt at give enhver form for kunstudstilling eller kulturbegivenhed seks stjerner, for hvad gør man, hvis man støder på noget, der er bedre? Den bekymring må jeg tage, når det kommer. For ”Hullet i muren” er en seks-stjernet totaloplevelse, som både imponerer mine døtre og undertegnede i en grad, så vi allerede snakker om at vende tilbage næste weekend. Og hvorfor så det?

Fordi årets udstilling til trods for lidt sløset malede over ader i det ultraviolet oplyste hjerte af udstillingen er en kunstnerisk kraftpræstation. Med en detaljerigdom og udtryksmæssig mangfoldighed, som kan få selv voksne og erfarne kunstdyrkere til at måbe.

Idérigdommen er forbløffende fra det øjeblik, man træder gennem ”hullet i muren” og begynder rejsen i en spejlsal med synet af sig selv og en skilteskov i alle tænkelige vinkler. Derefter træder man ind i en blændende hvid korridor med tykke plastikstykker hængende fra loftet. Pludselig forsvinder lyset,
 og et virvar af mønstre træder frem på gulve og vægge. Begge mine døtre griber forskrækket min hånd, inden de sagte udbryder: ”Waaaaauw”. Og det er kun begyndelsen, skal det vise sig.

I den forkerte midte
Jeg har ikke styr på, hvor mange kvadratmeter udstillingen fylder, men i første omgang tror jeg fejlagtigt,
 at et rum er hjertet af udstillingen. Her er puder til at bygge huler med, fantasifulde tegninger på væggene og nurlige, abstrakte skumhuse under loftet.

Det ligner nærmest matematisk graffti på væggene, og det må have taget ufatteligt lang tid at lave. ”Men det er alligevel lidt tamt”, når jeg at tænke, inden fotografen kommer og spørger, om vi ikke vil med ind på ”selve” udstillingen.

Altopslugende mørke
Som sci fi-filmnørd med en forkærlighed for det ydre rum er det som at træde ind i en drøm. En psykedelisk ultraviolet galakse med planeter i besynderlige farver, rumskibe, stjernehimler og selvlysende rumgopler. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er trådt ind i et rum på et museum og tænkt: ”WTF! W-H-A-T-T-H-E-F-U-C- K.”

I hjørnerne har produceren Bjørn Svin sørget for et lydtapet, der matcher det visuelle univers. Brummende lyde får det til at lyde som motorrummet i en rumraket på vej mod Andromedagalaksen. Det elektroniske og fragmentariske soundtrack underbygger smukt det drømmende indtryk i hjertet af udstillingen.

Et sted kan man lægge sig på gulvet på ryggen og stirre op i et kalejdoskopisk virvar af farver og mønstre på en skærm omgivet af spejle. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan få et smukkere syn på LSD. Min datter på tre år, der normalt kan sidde stille i otte sekunder, lægger sig med hovedet på min arm og studerer de uforudsigelige mønstre. I flere minutter ligger vi helt stille og betragter. Det er muligvis en enkel installation. Men den er intet mindre end formidabel.

Det samme er en kulsort tragt, der for børn føles som en lang rejse ind i et sort hul. Sjældent har mine piger klemt min hånd så hårdt, som i det altopslugende mørke. Deres begejstring vil ingen ende tage, da vi når ind til hjertet med en række oplyste tråde højt over dem. Når man er en meter høj, må det føles som at stirre direkte op i en supernova.

Jeg har ikke engang nævnt stien med selvlysende planeter, de enorme oppustede traktordæk, hængekøjerne eller rumskibet. Men tag mit ord for, at både dine børns og dine sanser får et boost, I sent vil glemme.

Udklip fra Fynsstifstidende d. 27. novenber 2015:
Fyns 6sjerner1

Posted on December 2nd, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , ,

TV2 Fyn

Trine_TV2 Fyn

Posted on November 20th, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

Reviews – Hullet i Muren

Foromtale – Fyens Stiftstidende
Omtale – Fyens Stiftstidende
Anmeldelse – Fyens Stifttidende
DR P1 – Kulturlørdag
Magasinet Kunst
Kunsten.nu
Fine Spin
Fyens.dk
TV2 Fyn
InMediasRes

Posted on November 20th, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

Hullet i muren – foromtale – Fynsstiftstidende

Hun tager børnene med ud i rummet

Kunstner Trine Boesen rammer tidsåndens ønske om vægtløshed med sin sanseudstilling ” Hullet i muren” på Brandts

af Malene Birkelund, Fyns Stiftstidende.

Kunstner Trine Boesen glæder sig til snart at kunne bevæge sig fysisk gennem de rum, der længe kun har eksisteret i hendes tanker og skabeloner. I den kommende uge rykker hun ind på Brandts for at være med til at bygge den 27. udgave af sanseudstillingen op, og det glæder hun sig til.

– Spørgsmålet har for mig været, hvordan man kan give børn en kunstoplevelse, samtidig med at de kan lege. For at løse det har jeg lavet en række rum, de skal igennem, siger hun, der ikke tidligere har arbejdet i så stort format.

43-årige Trine Boesen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002, og selv om det er første gang, hun laver sansekunst for børn, er det længe siden, hun første gang bogstaveligt talt arbejdede ud af rammerne. Hun kan godt lide at inddrage de rum, hendes værker indgår i. På den måde bliver der dannet bro mellem sted, værker og beskuer, synes hun.

– I rummene mister børnene måske fornemmelsen for, hvor langt de er kommet i udstillingen.Vi kunne ikke helt ophæve tyngdekraften, men vi har forsøgt det, forklarer Trine Boesen med et grin.

Et andet vigtigt element undervejs er mørke.
–  Jeg håber, børnene opfatter mørket som spændende, og -selv om de kan have svært ved at bedømme dimensionerne mellem elementerne i det -får lyst til at gå på opdagelse, siger hun Det er historier som ” Alice i Eventyrland”, hvor hovedpersonen falder ned gennem et hul i jorden, og ” Løven, heksen og garderobeskabet”, hvor børnene går igennem skabet for at kunne komme ud på deres rejse, der har inspireret Trine Boesen til titlen.

Lige durk ned i tidsånden

Børn må gerne have bevidsthed om, at virkeligheden findes lige uden for murene, samtidig med at de et sekund oplever at forsvinde ind i et andet univers, siger hun, der uden at ville det er ramt lige durk ned i tidsånden ved at vælge rummet som tema. Det er oppe i tiden – men Trine Boesen har længe interesseret sig for rummets sorte huller, og hun genkalder sig tankerne om det uendelige univers fra barndommens sorte stjernehimmel over byen Gl. Ry, hvor hun voksede op.

– Her kunne jeg om aftenen stå og tælle stjerner og fundere over, hvor jeg kom fra, og hvad universet er for en størrelse. Det er jo ikke kun astronomer, der har den slags kæmpetanker, siger Trine Boesen, der mener, at fornemmelsen af at blive suget ud i det uendelige kan ramme alle mennesker.

–  Måske er denne udstilling ikke det, der ændrer børns liv, men den er med til at understøtte, at man kan tænke på en anden måde, end man plejer, og det er for mig at se hele missionen med at få kunstoplevelsen ind i børn, siger hun.

Sanseudstillingen ” Hullet i muren” af Trine Boesen åbner på Brandts 20. november 2015.

Posted on November 11th, 2015 in Uncategorized

Pressemeddelelse – Hullet i muren

HULLET I MUREN

SANSEUDSTILLING AF TRINE BOESEN
20.11.2015- 28.3.2016

Vinterens sanseudstilling på Brandts er en eventyrlig rejse både ud og ind i det ydre rum.

Når man kommer til Hullet i muren, bliver man mødt af solskin og fuglefløjt og ja, et underligt dragende hul i muren. Bag hullet i muren gemmer der sig et forunderligt og fascinerende univers med endeløse skilteskove, hemmelige kroge, nedstyrtede satellitter og et vildt kalejdoskop. Her er bløde meteorstorme, vægtløse kloder, lyde på afveje og sorte huller man kan blive lidt væk i. Udstillingen sender både krop og fantasi på en sjov og spændende tur til et fremmed sted.

Med Sanseudstillingen Hullet i muren ønsker Brandts at skabe en total rummelig oplevelse for børn og legesyge voksne. I år er udstillingen skabt af den anerkendte danske billedkunstner Trine Boesen (f. 1972). Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og det Jyske Kunstakademi i Aarhus.

Trine Boesen har stor erfaring med det installatoriske og arbejder med maleriet i det udvidede felt, hvilket kommer til udtryk ved hendes ofte stedsspecifikke værker med vægbemalinger eller maleriinstallationer bygget til stedet. Trine Boesens installatoriske greb har udviklet sig fra vægbemalinger til fysiske maleriinstallationer, senest på Trapholt i Kolding (2014) med udstillingen ”New Resort”.

Sanseudstillingen en naturlig forlængelse af Trine Boesens arbejde med total-installationen.

”Det har været en meget interessant proces at skabe denne kæmpe installation, hvor jeg har trukket elementer ud fra mine malerier og gjort dem til fysiske objekter og steder, som skal tale både til børn og voksnes sanser”, fortæller Trine Boesen.

På en humoristisk måde har Trine Boesen valgt at arbejde med tankerne om det grænseløse og universets sorte huller, som ingen helt ved hvad er. I ”Hullet i muren” har hun valgt at zoome ind på bestemte elementer fra sit billedunivers og sat dem sammen til en fysisk historie, som langsomt skal suge børn og legesyge voksne længere og længere ud i et univers – til et fremmed sted, som bliver mere omsluttende og syner uendeligt.

Her har Trine Boesen valgt elementer og effekter, som skaber en fascination og appellerer til børn og legesyge voksnes fantasi og intuitive trang til at lege med. Sanserne udfordres og skærpes. På dette fremmede sted kan man derfor nemt blive helt rumretningsforvirret, når man går på opdagelse. Og hvor langt kan fantasien egentlig føre en opdagelsesrejsende ud i rummet når sanserne er helt oppe på stikkerne?

Udstillingsperiode: 20. november 2015 – 28. Marts 2016         

Fernisering den 19. november kl. 13-14 på Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.

Sted: Brandts, Brandts Torv 1, 5000 Odense C.

For flere oplysninger kontakt venligst PR og marketingansvarlig Tine Jørgensen +45 2210 5280 tine.jorgensen@brandts.dk

Posted on November 5th, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

About From Surface to Space

I have finished my book “From surface to space”, which show my latest works and describe my paintings and the installation of my paintings. In the book you can see and read about how I work in the expanded field.

Anne Ring Petersen, Associated Professor at the Department of Arts and Cultural Studies, Copenhagen University has contributed with the article: “Hybrid worlds – time and space in Trine Boesen´s painting”, which describe my work in general. Further you can read a talk between Anna Krogh, Curator at Brandts and me concerning “The Grand Cabinet” and my interest for working in the expanded field.

The book is available form end January and can be purchased by contacting me or KANT or Gallery MøllerWitt.

Special thanks to:

ncflogo

Statens_Kunstraad_LOGO_PMS      beckett_logo_sort_stort

logo                    Logo-til-word

Posted on February 16th, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Review – New Resort – Kunstavisen

ER VIRKELIGHEDEN VIRKELIG VIRKELIG?

Kunstavisen | 18.10.2014 | Side 3 | af Preben Winther prebenwinther@up95.dk

Trine Boesens øjenåbnende New Resort på Trapholt Man kan vel næppe forlange mere af en kunstudstilling, end at man forlader den som æstetisk beriget og berøvet sin indgroede skråsikkerhed med hensyn til verdens og virkelighedens beskaffenhed? Disse kriterier opfylder New Resort til fulde.

Mennesker har altid higet mod det fascinerende ukendte og har samtidig søgt det velkendte i det. Det er denne selvmodsigende mekanisme, kunstneren Trine Boesen (f. 1972) har som et af sine tematiske omdrejningspunkter i udstillingen New Resort, hvor der i bogstavelig forstand vendes op og ned på alting.

Det sprængte perspektiv
Hovedværket er den stedsspecifikke, 4,10 m høje installation The Grand Cabinet, der refererer til den næsten hundrede år gamle tyske stumfilm Dr. Callgari’s Kabinetog dens spil med virkelighed og kulisse.Med sine asymmetriske vinkler og flere forsvindingspunkter nærmest suger installationen beskueren ind i sin konstruerede (u) virkelighed.
Den sortblå bemaling er både på vægge og gulv, man går ind i værket (uden sko, tak) og lader sig overmande af de myriader af hvide linjer, eksplosioner og disparate elementer, kunstneren har forsynet det med. Det vante centralperspektiv, som en god del af vores virkelighedsopfattelse beror på, og som renæssancens kunstnere omsider fik tilkæmpet sig som en redningsplanke i den korrekte gengivelse af det sete, er sprængt, endnu mere omfattende end Per Kirkeby i 1973 med maleriet Den sprængte Linné gav nådestødet til den systematisering af naturens liv, som oplysningstidens videnskabelige skønånder påførte den vestlige kulturkreds.

Beriget og berøvet
Men også i udstillingens øvrige værkserier, ophængt i mindre, grøn og hvidmalede separatafdelinger, viser Trine Boesen, at virkeligheden ikke kan fattes med ældre tiders begrebsapparat eller målestok, og rummet som begreb er til diskussion, både som form og indhold.
F. eks. opbygges i Wanderlustrumlige konstruktioner gennem optiske illusioner, og vort daglige billedoverforbrug kommenteres. Grey Scale-seriens runde lærreder sætter spørgsmålstegn ved vores behov for kontrol og overblik. UFO retter fokus mod at observere og blive observeret. Her, som i kunstnerens øvrige værker, er der en motivisk overflod af enkeltelementer ophobet, ting, symboler, skilte, pile.

Fortid, nutid og fremtid flyder ud i hinanden.
Trine Boesen har gennem hele sin karriere arbejdet med maleriet i et nyt og udvidet felt – et hybridt maleri og ofte har undersøgelsen af rum, virkelighed og iscenesættelse været temaet. Man kan vel næppe forlange mere af en kunstudstilling, end at man forlader den som æstetisk beriget og berøvet sin indgroede skråsikkerhed med hensyn til verdens og virkelighedens beskaffenhed? Disse kriterier opfylder Trine Boesens udstilling på Trapholt til fulde.

Posted on October 27th, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

Review – New Resort – Kopenhagen

Trine_portræt
Portræt af Trine Boesen i begyndelsen af arbejdet med The Grand Cabinet.
Photo: Jonas Lodahl

TRAPHOLT FORVANDLES TIL BOESENS KAOTISKE UNIVERS

Den 28. august åbner Trine Boesens nye udstilling NEW RESORTTrapholt Kunstmuseum i Kolding. Boesen har fået tildelt Centralsalen og udfylder det 300 kvadratmeter store rum med iscenesættelsen af hendes eget kunstneriske univers.

Udstillingen består af en todelt verden, hvor en fire meter høj konstruktion kaldet The Grand Cabinet pryder den ene halvdel og en serie enkeltværker udgør den anden. Samtidig males både gulve og vægge, hvormed det resterende rum ligeledes inddrages og forvandles til et nyt univers i henhold til Boesens nye regler og idéer.

26.08.2014 INTERVIEW
AF FREDERIK SCHADE

Onsdag d. 13. august 2014 ankommer jeg stakåndet efter en lang cykeltur til Turboladen på Wilders Plads tæt på Christianshavn. Her er billedkunstner Trine Boesen godt i gang med at tilføje de sidste detaljer til den fire meter høje og 101 kvadratmeter store konstruktion, som skal indgå i hendes kommende udstilling på Trapholt Kunstmuseum i Kolding.

Konstruktionen The Grand Cabinet er ved første øjekast lettere overvældende. På de tårnhøje vægge skildrer Boesen et uendeligt, nattesort univers, hvor lysende hvide objekter lader til at fare rundt mellem hinanden. Enkelte objekter genkender jeg som lyssignaler og skilte – elementer hentet fra hverdagens infrastruktur. Andre er sværere at blive klog på. Alt i alt udstråler værket både kaos og bevægelse i en mørk kosmosagtig uendelighed.

Trine kommer mig smilende i møde. Hun udstråler en berettiget stolthed over sit værk og tilbyder mig et sted at sidde samt et iskoldt glas hyldeblomstdrik. Efter lidt hyggelig small talk påbegynder jeg interviewet med en tilfreds følelse af at sidde over for en kunstner, der efter hårdt og koncentreret arbejdet er klar til at præsentere den danske befolkning for noget både overvældende stort og dybt personligt.

Jeg lægger ud med at spørge ind til udfordringerne ved at skulle udstille i et rum som Centralsalen på Trapholt, der med sine 300 kvadratmeter er et vældig stort rum.

”Når man arbejder på denne her måde, har man jo lavet masser af tegninger og har mange forestillinger om, hvordan det kommer til at virke. Men man kan alligevel aldrig helt vide, hvordan slutresultatet bliver, før man står midt i den færdige udstilling. Gennem min erfaring med det stedspecifikke kender jeg til at arbejde med uvisheden om det endelige resultat. Men det er netop uvisheden, der er så spændende ved denne måde at arbejde på. Jeg har dog en klar forventning om, at New Resort virkelig vil kunne noget. At man kommer ind i det her rum, og så er man trådt ind i en anden verden. Eller i min verden om man vil.”

Jeg kommer til at tænke på et af dine tidligere værker kaldet Et Frisk Pust Fra Kosmos, hvor du ligeledes skildrer et kaotisk kosmosagtigt univers med lignende flyvende objekter, der bevæger sig mellem hinanden. Hvor stammer din fascination af disse mørke universer fra?
”Jamen det stammer faktisk nok fra min interesse for barokken!” 
Trine lægger hurtigt mærke til mit lettere forvirrede ansigtsudtryk. Hun griner og fortsætter ufortrødent.
”I barokken havde man en gruppe filosoffer, som arbejdede med nogle uendelighedsteorier. Man havde opdaget, at Gud på en eller anden måde var død jo. Eller han var i hvert fald ved at dø – han var ikke helt død endnu. Pludselig var mennesket selv centrum i verden. Man har sidenhen beskrevet barokken som en uregelmæssig perle, hvis centrum er overalt – dog uden en egentlig kerne. Altså at verden består af mange centre og altså er polycentrisk. At hvert sted, man slår ned, er sit eget center, og at der ikke eksisterer noget centrum i form af et øvre center (Himlen) eller et indre center. Centrum er overalt. Og den uregelmæssige perle omkredses af intet. Alting er og samtidig ikke-er.

Det interesserer mig meget, for jeg synes godt, at man kan drage paralleller til nutiden. Nu er tanken måske mere udpræget end nogensinde. Tag for eksempel internettet, Facebook eller lignende. Du kan jo blive ved med at bladre og bladre og bladre – det stopper aldrig. Og det synes jeg er et godt billede på, at verden er uendelig foranderlig og forunderlig. Lige meget hvor du vender dig hen, så stopper verden aldrig. Selvom du dør, så fortsætter verden osv. Verden eksisterer på uendelig mange planer. Det er et element i mine værker. Ikke det bærende element, men en tråd der løber igennem min kunst. Alting er i konstant flux.

Det er forklaringen bag de flyvende objekter i mine værker. Mange forskellige objekter, der er taget ud af deres almindelige kontekst og puttet ind i en ny. Og det er simpelthen for at skabe denne her fornemmelse. At alting er i forandring, alting er i bevægelse.”

Hvilke tanker ligger bag udstillingens navn New Resort?
”Der er nok mange, der kender til resort-begrebet. Det er sådan et område, som man eksempelvis kunne finde på at besøge, når man er ude at rejse. Man begiver sig typisk til et sådant område, som er tilegnet ”dig”. Hvor du kan bade på den gode måde, spise på den gode måde og leve, som du har lyst til. Det er en form for konstruktion, som ikke nødvendigvis er et ægte billede af det land, du ellers oplever, men i stedet billedet af det land. Deri ligger en klar iscenesættelse. Og den udstilling, jeg laver, handler meget om iscenesættelse. Jeg modulerer hele området, hele rummet, til at være en bearbejdet version af mit bud på et verdensbillede med nye regler og nye rum. Et lille område som man kan gå ind og ud af, som man har lyst.

Jeg har også en stor inspiration i filmen Dr. Caligaris Kabinet. Det er en af de første gysere, der blev lavet omkring 1920. En stumfilm. Til filmen har de bygget en kulisseby, hvor handlingen udspiller sig. Dr. Caligari kommer til byen med sit kabinet, og i kabinettet kan man så møde en søvngænger, der forudsiger folks død. Døduhyggeligt.

Det er ikke så meget gyset, jeg interesserer mig for, men snarere det scenografiske. Bygningerne er malet op sort på hvidt, de er vind og skæve og fuldstændig karikerede. Som tilskuer ved man godt, at det selvfølgelig ikke er et rigtigt univers. Men fordi alting er gjort så gennemført, kan man alligevel leve sig ind i historien og lade sig rive med. Og det er lidt den samme mekanik, jeg er efter i min nye udstilling. Jeg har forsøgt at lave en helt åbenlys kulisse, hvor folk alligevel får en fysisk oplevelse, fordi alting så stort og gennemført.”

Jeg har lagt mærke til elementet af kaos, der gør sig gældende i de fleste af dine værker. Hvor stammer dette kaos fra? Dette eksplosive element?

Noget af det, som jeg også godt kan lide ved barokkens tænkere, er, at de beskriver en kaotisk verden, som vi konstant forsøger at ordne. Vi prøver hele tiden at skabe og konstituerer rum, som vi kan være i. Og hvor vi sammen kan være enige om, at det her er et rum, og sådan her gør vi i det her rum. For gør vi ikke det, ja, så vælter det hele for os. Og hvor hurtigt dette ordnede rum kan vælte og blive til totalt kaos – både på et personligt plan, men også på et samfundsmæssigt plan. Krig er et godt eksempel. Naturkatastrofer osv.

Jeg er optaget af, at verden er en konstruktion. Og det prøver jeg at vise i mine værker og konstruktioner. Jeg forsøger at vise, at der altid er noget bag ved noget. Jeg er begyndt at opløse min figurative verden. Ønsker jeg at tegne en bro med en masse sten på, kan det være, at kun stenene er tilbage. Eller en by hvor omridset er tilbage, men selve byen er forsvundet. Jeg har ophævet størrelsesforholdene, så en knappenål kan være på størrelse med en skyskraber. Simpelthen for at give et billede af, hvad der sker, når vi ophæver vores ellers fasttømrede rum og kollektivt besluttede forestillinger om, hvordan verden er og bør være. Med udstillingen New Resort ønsker jeg at skabe et kontinuerligt rum, hvor man ikke nødvendigvis bliver hurtigt færdig, men hvor der er mange former og motiver, der kræver tilskuerens opmærksomhed. Et univers, man kan lade sig rive med af, og som giver én oplevelsen af rent faktisk at befinde sig i en anden verden – et velkendt og dog ukendt sted.”

Posted on September 3rd, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

Review – Trapholt – JyskeVestkysten

Trine_JV
Kulørt: Der bliver ikke sparet på virkemidlerne, når Trine Boesen går til lærredet. Ny udstilling kildrer i øjnene og er både sjov, eftertænksom og fuld af farveglæde.

Af John Ahle Petersen
jpe@jv.dk

I folkeskolens matematiktimer lærte man, at man ikke må blande æbler og pærer. De timer har Trine Boesen ikke været med til eller også har hun bare tænkt “Hvorfor må man ikke blande æbler og pærer og alt muligt anden for den sags skyld?”.
Så det gør hun nu i sine dynamiske værker, der eksploderer foran beskueren, når Trapholt i Kolding i denne uge åbner udstillingen “New Resort” med billedkunstner Trine Boesen.

Værkerne leger ubesværet med ting, symboler og figurer, der ikke ved første øjekast kan have noget med hinanden at gøre. Men det er netop i spændvidden mellem genstandene, at magien opstår på lærredet. En kulørt kugle, et fuglekiggertårn og et tilsyneladende tilfældigt tal plus alt muligt andet, der til lejligheden er dumpet ned i kunstnerens turban. Og det hele er arrangeret i en Big Bang-lignende sekvens, der snildt tager pusten fra én.
– Jeg bestemmer ikke, hvad folk får ud af at kigge på mine malerier, og der er heller ikke et bestemt løsning på, hvad værkerne betyder. Omvendt vil jeg sige, at fra min side er der ingenting, som blot er tilfældigt anbragt, siger Trine Boesen om de på en gang kaotiske og velordnede myldermalerier.

Hun vil gerne gå så vidt som til at forklare, at malerierne handler om rum – om at skabe rum og om at overveje, om ting blot er, hvad de giver sig ud for at være. Er en spade nu også altid en spade? For nogle gange opstår der helt nye rum og også nye muligheder, når velkendte genstande og afprøvede argumenter sættes ind i en anden sammenhæng.
– Malerierne er et bud på, hvordan man kan betragte verden. Og uden at være hverken politiske eller forkyndende, må mine malerier gerne give fornemmelsen af en verden, der rummer andre muligheder end gråvejr og at smøre den daglige madpakke, siger kunstneren.

Fuld power
Museumsdirektør Karen Grøn sætter Trine Boesen ind i paraden af unge kvinder, der med fuld power tør give et kunstnerisk signalement af nutiden. En turbulent nutid, hvor vi er omringet af billeder, som fra alle sider og vinkler stræber efter vores opmærksomhed. Den eksplosion af billeder finder man i Trine Boesens malerier, siger Karen Grøn.
– De er et spejl af vores samtid. Og i de mange detaljer bliver de næsten et billede af os selv. Dertil kommer at hun ganske enkelt er en hammerdygtig håndværker, der udstråler en fantastisk glæde ved at male.

FAKTA
Ind i maleriet
Udstillingens hovedattraktion er “The Grand Gabinet”, der er malet specielt til Trapholt. Det store maleri fylder både vægge og gulv, så man kan træde ind i det og forsvinde for en stund i Trine Boesens univers.

“New Resort”
Udstillingen åbner på onsdag for inviterede gæster, og så kan den ses fra 28. august indtil 6. april. Se mere på www.trapholt.dk.

Trine Boesen
Er født i 1972 og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1997-2002.
Er blandt andet repræsenteret på Aros, Kunsten, Vejle Kunstmuseum, Ny Carlsberg Fondet, Nykredit og Albert Knox, New York, US.
Står bag udstillinger i blandt andet New York, Basel, Beijing, Shanghai, Berlin, Køln, Newcastle, Stavanger og Stockholm
samt udstillinger i Danmark.
Se mere på www.trineboesen.com.

 

Posted on September 3rd, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , ,

Review – New Resort – Jyllands-Posten

KAOS PÅ DEN FEDE MÅDE
Trine Boesen omformer Trapholt til en malerisk eksplosion af sorte huller og spiralgalakser.

Stjerne Jyllandsposten
TOM JØRGENSEN
tom.jorgensen@jp.dk

Det har hele tiden ligget og ventet. Trine Boesens (f.1972) malerier af rum og genstande i kaotisk ombrydning har ikke blot kaldt på større formater, men på en overskridelse af billedrammen. Her på Trapholt har hun fundet og fået plads til præcis dette.

Museets store, centrale rum er blevet omdannet til en kosmisk rejse af eksplosioner og implosioner, spiralgalakser, hverdagsgenstande, sorte huller, trafikskilte og ekspressive farveudladninger. En rejse, man bogstaveligt talt bliver suget ind i, al den stund at Trine Boesen med en dybblå farve har malet såvel gulvet som den meterhøje, zigzagformede udstillingsvæg skabt til lejligheden.

Resultatet er overvældende. Man mister overblikket og bliver lettere svimmel. Ikke på en ubehagelig måde. Snarere pirrende, udfordrende og fysisk meget nær- værende.

Opgør med orden
Flere forskellige temaer udspiller sig på samme tid. Trine Boesen vil med sin maleriske totalinstallation tage et opgør med vores maniske hang til orden, regler og manualer af den ene eller anden slags. Sådan er virkeligheden ikke, påstår kunstneren. Tværtimod er de sociale medier og hele den nyhedsstrøm, vi konstant udsættes for og har svært ved at undslippe, et kaos af modstridende signaler, beskeder og reklameslogans. En evigt kværnende strøm, der opsluger hele vores dagligdag og måske i sidste ende endda os selv. Med sin installation og de øvrige malerier, hun viser på udstillingen, vil Trine Boesen gøre noget positivt ud af kaoset. Lade os mærke vores krop og vores synssans, så de to ting bliver ét i et fantasiens livtag med konformiteten.

Befriende følelse
Trine Boesen selv nævner barokkunsten som én af sine inspirationskilder. En anden er den tyske stumfilmsgyser ”Doktor Caligaris Kabinet” fra 1920, der med sit surreelle univers, bl.a. bestående af skævvinklede kulisser, virker meget moderne. Mange af de samme bevidst disorienterende kulisser går igen i den store maleriinstallation på Trapholt, og filmen vises da også i tilknytning til udstillingen. En tredje, måske mere ubevidst, inspirationskilde er den moderne atomfysik. De sorte huller, supernovaer, kvasarer, stjernetåger og det mørke stof og den mørke energi, som vi i dag ved universet består af, er præcis så kaotisk, ufatteligt kraftfuldt og så meget i modstrid med vores lineære og logiske tankegang, at Trine Boesens tredimensionale maleri nærmest virker som en illustration af dette. En ulogisk, mangefacetteret, kaotisk og meget inciterende illustration.

Vi mister overblikket på Trapholt. Og hvor er det dejligt befriende.

Posted on September 3rd, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , ,

About New Resort

Facebook
Linkedin
Instagram

Skærmbillede 2014-09-23 kl. 21.52.40

TheGrandCabinet_part1

The Grand Cabinet - Trine Boesen (Part 2)

The Grand Cabinet - part 3

Posted on August 29th, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

Reviews – New Resort

Kopenhagen
DR P1 – Kulturnyt
Jyllands-Posten
JyskeVestkysten
Kunstavisen

Posted on August 29th, 2014 in Uncategorized

Pressemeddelelse – New Resort

Trine Boesens udstilling på Trapholt, New Resort, er et iscenesat totalunivers som undersøger vores opfattelse af tid og rum. New Resort er kulminationen på Boesens hidtidige arbejde med maleriet i det udvidede felt.

Titlen New Resort refererer til begrebet “Resort”, som de fleste kender fra feriedestinationer, hvor et bestemt område er skabt til at opfylde den rejsendes drømme. I udstillingen New Resort har Trine Boesen omdannet Trapholts Centralsal til sin egen verden. Alle værkerne og den tre- dimensionale maleriinstallation The Grand Cabinet danner tilsammen en helhed, hvor både gulv og vægge indgår.

Trine Boesen er kendt for sine farveeksplosive værker med tegn, udsagn og objekter fra hverdagen og verden omkring os, der som løsrevne fragmenter hvirvles rundt i et uendeligt universelt rum.

Museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn siger: “Trine Boesen tilhører sammen med Julie Nord og Kathrine Ærteberg en generation af unge dygtige kvindelige malere, som slog igennem i starten af nullerne med figurative malerier, som på en og samme gang er poetiske og kraftfulde. Der er tale om en lystfuld og energisk undersøgelse og udvidelse af maleriet fra lærredet til at inddrage hele rummet”.

Udstillingens omdrejningspunkt er det store stedsspecifikke værk – The Grand Cabinet. Den 100 m2 asymmetriske stjerneform skal indtages fysisk af museets gæster. Her inviteres alle på en opdagelsesrejse i og omkring det The Grand Cabinet, som sprænger de gængse rammer for hvad et klassisk maleri er og kan være.

Karen Grøn fortsætter:”Trine Boesen arbejder i et hybridt univers hvor hun indfletter realisme, barok, psykedeliske og surrealistiske elementer. Hendes billedverden krydser forskellige tider og skyder rum ind i hinanden. Iscenesættelsen af værkerne på Trapholt har til hensigt at skabe en rumlig oplevelse samt at intensivere fornemmelsen af tilstedeværelse og nærvær. Værkerne strækker sig fra væggen ud over gulvet i en undersøgelse af vores oplevelse af virkelighed og konstruktion, når grænserne mellem de to forskydes og iscenesættes”.

Med The Grand Cabinet trækker Trine Boesen direkte på referencer til filmklassikeren Dr. Caligaris Kabinet fra 1920, hvor gæsten på trods af den åbenlyse kulisse-by, indlever sig i gyserens fortælling. Hvad er en kulisse? Og hvornår bliver en kulisse til noget i sig selv?

Udstillingen på Trapholt præsenterer desuden værker fra Trine Boesens nyeste serier -Wanderlust, Grey Scale og UFO. Serien UFO har udkigstårnet som det centrale element og beskæftiger sig med at betragte fremmedartede universer, der i virkeligheden består af menneskeskabte elementer. I serierne Wanderlust og Grey scale har kunstneren zoomet helt ind på det nære og bearbejdet konkrete strukturer. Her peger hun på menneskets behov for at kortlægge og opmåle alt.

———————————

Om Trine Boesen

Hun er født i 1972 og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1997-2002. Trine Boesen er kendt for sine malerier, hvor den motiviske overflod er herskende. Hun konstruerer sig frem til en motivisk detaljerealisme ved at benytte en slags collageteknik, hvor motivstumper fra forskellige eksisterende billedkilder stykkes sammen til en ny virkelighed. Trine Boesen er bl.a. repræsenteret ved AROS, Kunsten, Vejle Kunstmuseum, Ny Carlsberg Fondet, Nykredit og Albert Knox, New York, US. Trine Boesen står bag mange nationale og internationale udstillinger i blandt andet New York, Basel, Beijing, Shanghai, Berlin, Køln, Newcastle, Stavanger og Stockholm.

Se mere på www.trineboesen.com

 

Udstillingen New Resort åbner med fernisering onsdag 27. august 2014 og kan ses indtil 6. april 2015.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd.

Posted on August 29th, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , ,

Measuring Space pressemeddelelse

Measuring Space hos KANT, Store Kongensgade 3, baghuset, København

28.02.2014 – 05.04.2014

På Trine Boesens første større soloudstilling i København i over to år tager kunstneren os med ind i et iscenesat totalunivers af sorte huller, tidslommer og toiletter. Vores fornemmelse for rum, virkelighed og størrelsesforhold sættes på prøve, når Boesens visuelle verden overlapper og overtager det fysiske gallerirum hos KANT.

Measuring Space præsenterer nye malerier af Trine Boesen. Værkerne fremstår som et samlet univers, hvor hele udstillingsrummet inddrages. Med totalinstallationen, der består af en række runde og firkantede værker samt vægmaleri, der strækker sig ud over gulvet, ønsker Boesen at undersøge vores oplevelse af virkelighed og konstruktion, når grænserne mellem de to forskydes og iscenesættes. Alle vante størrelsesforhold er ophævet og nærkontakt mellem ellers uforenelige og adskilte steder er opstået i en ny hybrid verdensorden, hvor det konkrete sagtens kan stå side om side med det metafysiske– fra det offentlige pissoir til verdensrummets sorte huller.

Beskueren mødes af et udstillingsrum, der er opdelt i to. Et grønt rum, hvor maleriserien ”Wanderlust” vises og et hvidt rum prydet af runde malerier, der udgør serien ”Grey Scale”. Udover malerierne vil man kunne opleve det stedsspecifikke vægmaleri ”’Start with the end”.

Fælles for de præsenterede værker er, at der er foregået en markant redigering og forenkling sammenlignet med Boesens tidligere farveeksplosive og deltaljerige surreelle æstetik. Fokus er på geometriske figurer og fragmenter fra vores hverdag, samt på at skabe rumlige og optiske illusioner og et mere flydende formsprog. Nok er der stadig masser af objekter og kakkafonier af pile, skilte og maskindele, men universet er mindre stringent og ordnet, end man tidligere har set hos kunstneren. Med serien ”Grey Scale” holder Boesen sig til nuancer af grå og hvid, hvor hun foretager et dokumentarisk snit med elementer fra eksempelvis det københavnske, berlinske og marrakeske bybillede, dog sammensat til et uigennemskueligt og hybridt landskab.

Med Measuring Space peger Trine Boesen på vores behov for at definere og overskue vores verden og på det absurde i at ville kortlægge og opmåle alt – imaginært som fysisk. Som mennesker har vi behov for at konstruere og dokumentere – genstande, mennesker, oplevelser og udsagn – for at kunne forstå, forholde os til og navigere i dette konstante mylder. Men når verden omkring os er kortlagt, hvad så? Vil vi fortsætte med at skabe kontrol og overblik helt ud i det uendelige kosmos rundt om og over os?

Om Trine Boesen: Boesen er født i 1972 og uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1997-2002. Boesen er kendt for sine malerier, hvor den motiviske overflod er herskende. Boesen konstruerer sig frem til en motivisk detaljerealisme ved at benytte en slags collageteknik, hvor motivstumper fra forskellige eksisterende billedkilder stykkes sammen til en ny virkelighed. Trine Boesen er bl.a. repræsenteret ved AROS, Kunsten, Vejle Kunstmuseum, Ny Carlsberg Fondet, Nykredit og Albert Knox, New York, US.

Posted on February 17th, 2014 in Uncategorized

Lydværk – trækker vejret

LYDVÆRK

Posted on October 12th, 2013 in Uncategorized

Showtime

Group show at Gallery Kant – 18. november – 31. december 2010.

Trine Boesen, Christian Finne, Peter Callesen, Andreas Schulenburg, Anders Brinch, Bank&Rau and Mie Mørkeberg.

Gallery Kant – http://www.gallerikant.dk/gallerikant 

Posted on November 22nd, 2010 in Exhibition, News, Uncategorized
Tags: ,

Things that matter a lot

It’s not only a matter of what the matter is.

It’s a matter of what is most important.

What matters? Do all things matter equally? We are not always able to see what matters. Art matters, and art is about something that matters. Art works by showing us what we hadn’t expected to see. Ghosts, for instance. Or chaos and revolt in our everyday lives. When art matters, we are genuinely surprised. It’s compact. Or it’s airy, like a vision when we’re blinded.This is what these five artists work with – and now you can see the result at Galleri Christoffer Egelund. The well-known and well-regulated has gone astray. When the artists show landscapes, cities, human beings or furniture, these do not look the way we’re used to. The smooth illusion of reality has vanished. The title refers to artists whose works make a contribution to the social debate and/or are surrealistic reflections of the surrounding world. Expect equal shares of chaos and artfulness with an edge.

Trine Boesen says:

“We have invited Dröscher, Kørner, Saunders and Wendt because between them they generate a good feeling of both rapture and challenge. They work with things that matter … things that matter a lot. The title is also a comment on the current time of crisis. Art is important, not just money. It’s food for the soul. The artists of the exhibition cover a wide range, so their point of departure, materials and methods, are manifold, and the contributions by the individual artists are mutually reinforcing.

Posted on March 11th, 2010 in Uncategorized